Поверителност

Политика за поверителност

Настоящата политика е в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни  и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), (ОВ, L19/1 от 4 май 2016г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“. Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на Република България е администратор на лични данни и е ангажирана с целия процес по опазване на личните данни и спазване на всички изисквания, наложени от ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679“.

Настоящата политика за поверителност се отнася за информация, която се събира чрез нашата интернет страница www.radev-yotova.bg

Политика за поверителност на Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на Република България може да бъде променяна и актуализирана с оглед осигуряване на нейното съответствие на българското и задължителното за прилагане в Р. България европейско законодателство.

Данни за контакт

Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на Република България е регистриран в Централна избирателна комисия, със седалище и адрес на управление в гр.София, пл. „България“ № 1, НДК, вх. Б2, ет. 2, офис 1.1, тел. 0878380772, e-mail: administration@radev-yotova.bg

Как събираме лични данни?

Обработваме само и единствено онези лични данни, които са необходими за посочените в настоящата Политика цели, а именно:

  1. Осигуряване на нормалното функциониране на интернет страницата www.radev-yotova.bg, което е описано в нашата Политика за Бисквитки.

За да осигурим сигурност на информацията, нормално използване и функциониране на нашата интернет страница и на основание легитимен интерес, използваме функционални бисквитки. При предоставяне на съгласие от ваша страна, ще обработим и данни, събрани от аналитични и други бисквитки – съгласно посоченото в нашата Политика за бисквитки, с която Ви молим да се запознаете преди да започнете да използвате интернет страницата www.radev-yotova.bg.

  1. Регистрирането Ви в подкрепа и като доброволец в Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на Република България

– За целите обработваме единствено тези лични данни, които са необходими за регистрацията Ви. Те ще ни послужат да определим как най-пълноценно ще можете да ни помогнете.

С попълването на формата за регистрация в подкрепа на Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на Република България и поставянето на отметка за съгласие, Вие давате своето съгласие да обработим Вашите лични данни, а именно:

– Вашите две имена;
– готовност да се включите като доброволец – град и област на местоживеене;
– данни за контакт – имейл и  телефонен номер;
– професия за разбиране начин, по който можете да ни помогнете;
– допълнителни данни, които решите да ни споделите;

Личните ви данни се събират единствено, ако сме получили Вашето доброволно съгласие.

3. Дарения под формата на парични и непарични средства.
* За непарични средства се посочва техния вид – стоки, услуги, рекламни материали и др.

Съгласно изискванията на изборното законодателство не можем да приемаме анонимни дарения – глава 11 от Изборния кодекс.
По закон сме длъжни да съберем от Вас следните лични данни:

– Вашите три имена;
– единен граждански номер (ЕГН);
– номер на банкова сметка;
– размер и цел на дарението

При дарения над 650 лв.

– Вашите три имена;
– единен граждански номер (ЕГН);
– номер на банкова сметка;
– адрес и номер на документ за самоличност
– цел на дарението
– произход на паричните средства

Всички посочени по-горе лични данни следва да бъдат публикувани в единен публичен регистър, поддържан от Сметната палата на основание чл.171 ИК.

4. Абониране за бюлетин
Когато оставите Вашия имейл адрес в посочената форма в уеб сайта www.radev-yotova.bg, Вие предоставяте съгласието да получавате актуални новини и информация свързани с кампанията.

 

 

 

Как съхраняваме личните данни?

Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на Република България предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

Период на съхранение на Вашите лични данни

Съхраняваме Вашите лични данни само за необходимия за изпълнението им срок.

Лични данни на доброволци ще запазим за срок не по-дълъг от 1 календарна година считано от последния контакт, който е осъществен с Вас, или при отказ от обработването им.

Данни за дарители се съхраняват до 5 години от изготвянето на счетоводните документи съгласно Закона за счетоводство.

Данни при абониране за бюлетин – за целите на кампанията и последващата комуникация, но не по-дълго от 1 година.

Кой има достъп до вашите данни?

Ние не споделяме, предоставяме или продаваме лични данни на трети страни за маркетингови цели или други цели.

Личните данни се предоставят на НАП, ЦИК, Сметка палата, ГРАО РИК, ОИК и др. нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква.

За целите на кампанията и организацията на събития се обработват личните данни на доброволците.

Какви са Вашите права?

Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на Република България чрез настоящия документ, който е качен на уеб сайт www.radev-yotova.bg.

Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).

Имате право да поискате корекция на Ваши неточни лични данни.

Да възразите срещу събирането и по-нататъшна обработка на Вашите лични данни и да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити – трябва да бъде налице валидно правно основание.

Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка на e-mail: administration@radev-yotova.bg като Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на Република България ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Закона за защита на личните данни и в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  2016/679.

Ако смятате, че Вашите права за защита на лични данни са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни на:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Промяна в Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност на Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на Република България  се актуализира и/или допълва периодично при настъпване на промени в законодателството на Р. България или ЕС.